Zakład Literatury XX i XXI wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Witamy!

W zakres prac badawczych i dydaktycznych Zakładu wchodzi literatura, życie literackie i kultura XX i XXI wieku. Zainteresowania pracowników i doktorantów koncentrują się wokół zagadnień:

 • literatury wojny i okupacji,
 • obrazu Zagłady w piśmiennictwie ubiegłego i obecnego stulecia,
 • eseistyki emigracyjnej,
 • miasta jako przestrzeni literatury XX wieku,
 • zastosowań koncepcji Lacana i Blooma do interpretacji literatury XX wieku,
 • związków biografii z tekstem artystycznym,
 • sposobów obecności nadawcy w tekście,
 • współzależności literatury, filozofii i sztuki,
 • nowego historyzmu i jego związków z literaturą,
 • problematyki późnego pisarstwa,
 • prozy po 1989 roku oraz metodologii badań literackich,
 • współczesnej komparatystyki literackiej,
 • zastosowań studiów postkolonialnych do badań nad literaturą polską XX i XXI wieku,
 • instytucji współczesnego życia literackiego.

Zakład prowadzi zajęcia z literatury XX i XXI wieku. Współpracuje też z Centrum im. Mordechaja Anielewicza, realizując dla studentów Wydziału Polonistyki i Instytutu Historycznego UW specjalizację z zakresu kultury żydowskiej, tzw. ścieżkę judaistyczną.

Od 2001 roku ukazuje się seria wydawnicza Zakładu i Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury (do tej pory 20 tomów), prezentująca prace indywidualne i zbiorowe, będące owocem konferencji organizowanych przez Zakład.

W osobnej serii wydawniczej ukazują się publikacje, będące plonem corocznych konferencji doktoranckich, organizowanych od 2003 roku, wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz

Sekretarz Zakładu: dr Karol Hryniewicz