Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Żaneta Nalewajk
dr Żaneta Nalewajk
wyślij wiadomość

Historyk literatury, redaktorka, animatorka kultury, krytyk literacki. Doktoryzowała się w Zakładzie Literatury Polskiej XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2008. Współzałożycielka i redaktor naczelny kwartalnika „Tekstualia”, członek Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w „Tekstualiach”, „Nowych Książkach”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Toposie” oraz „Czasie Kultury”. W latach 2006–2008 była wykładowcą Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Asystentka w Zakładzie Literatury XX wieku od 01.10.2008 do 30.09.2012.

Zainteresowania badawcze:

 • awangardy literackie;
 • eseistyka filozoficzna XX i XXI wieku;
 • literatura polska XX wieku, polska literatura najnowsza, krytyka literacka;
 • problematyka relacji między literaturą, literaturoznawstwem i filozofią;
 • metodologiczne perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej oraz teoria kultury.

Ważniejsze publikacje:

a) książki autorskie

 • W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

b) redakcja książek zbiorowych:

 • Podmiot i tekst w literaturze XX wieku. Warsztaty interpretacyjne, pod red. H. Gosk i A. Zieniewicza, przy współpracy K. Krowirandy i Ż. Nalewajk, Warszawa 2006, s. 132–150;
 • Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji (i nie tylko), red. Edward Kasperski i Żaneta Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009;
 • Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator, red. Edward Kasperski i Żaneta Nalewajk, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2010;
 • Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, red. Żaneta Nalewajk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011;
 • Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji, red. naukowa Żaneta Nalewajk, przy współpracy Magdy Nabiałek, Magdaleny Mips i Joanny Jastrzębskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

c) wybrane artykuły z ostatnich lat:

 • Egzystencja jako spektakl. O „Głodomorze”, [w:] Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. Edward Kasperski we współpracy z Tomaszam Mackiewiczem, Warszawa 2004, s. 227–244;
 • Literatura – literaturoznawstwo – filozofia. Problemy relacji, języków, komunikacji, „Tekstualia” 2007, nr 3 (10), s. 101–114;
 • Groteska i makabra. O motywie przemiany w prozie Wojciecha Kuczoka na przykładzie „Malizmu reagicznego” oraz „Szkieleciarek” [w:] Polska literatura najnowsza – poza kanonem, red. Paulina Kierzek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 253–270;
 • Ironia jako alternatywa rozpaczy. Krytyka kultury w „Sprawozdaniu dla Akademii” Franza Kafki, „Tekstualia” 2008, nr 3 (14), s. 67–77;
 • Pochwała podmiotu. Myśl krytycznoliteracka i antropologiczna w pismach Andrzeja Kijowskiego [w:] (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, red. Hanna Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 129–157;
 • Nowele Poego w przekładach Bolesława Leśmiana. Źródła, inspiracje, repliki, „Tekstualia” 2009, nr 1 (16)
 • Czy awangarda jest jeszcze możliwa? Aporie, echa, innowacje, [w:] „Tekstualia” 2009 nr 3 (18), s. 3–12.
 • Kubizm w poezji Mirona Białoszewskiego. Stylizacja czy diagnoza procesów poznawczych? [w:] „Tekstualia” 2009 nr 3 (18), s. 67–80.
 • Postaci czasu – czas postaci. Kategorie temporalne w wybranych utworach Samuela Becketta, [w:] „Tekstualia” 2010 nr 1 (20), s. 61–72.
 • Związki twórczości Bolesława Leśmiana z folklorem i kulturą Ukrainy, [w:] „Tekstualia” 2010 nr 2 (21), s. 87–104.
 • Време тешког искушења. Пољски есеj после 1989. Теме, облици, jeзички стилови, [w:] „AKT. Часопис за Књиҗевност, Уметност и Културу” 2010, броj 37/38/39, (Serbia), s. 71–74.
 • Wotum zaufania. O celach i funkcjach historii literatury, [w:] „Tekstualia” 2010 nr 3 (22).
 • Nowe szaty Kaina. Problematyka graniczna jako perspektywa poznawcza w „Obcym” Alberta Camusa i „Kainie. Opowiadaniu egzystencjalnym Bohumila Hrabala”, [w:] „Tekstualia” 2011, nr 1 (24), s. 63–76.
 • Metafizyka w poezji najnowszej. Formy (nie)obecności, [w:] „Tekstualia” 2011, nr 2 (25).
 • W stronę wyobraźni pojęciowej. Eseistyka filozoficzna Bolesława Micińskiego, [w:] Dwudziestolecie 1918–1939. Odkrycia. Fascynacje. Zaprzeczenia, red. Andrzej Stanisław Kowalczyk, Tomasz Wójcik i Aandrzej Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 174–188.
 • Czas próby? Polski esej po 1989 roku. Przegląd tematów, form, stylów, [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. Hanna Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 366–389.
 • W stronę alegorii. Estetyka śmierci Poego i jej kontynuacje (Charles Baudelaire, Konstantin Balmont, Bolesław Leśmian), [w:] Edgar Allan Poe. Niedoceniony nowator, red. Edward Kasperski i Żaneta Nalewajk, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 119–144.
 • Makabra i makabreska Poego oraz ich recepcja (Charles Baudelaire, Konstantin Balmont, Bolesław Leśmian), [w:] Edgar Allan Poe. Niedoceniony nowator, red. Edward Kasperski i Żaneta Nalewajk, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 145–172.
 • Stylizacja jako forma pytania o podmiot. Proza polska po 1989 roku wobec tradycji autotematyzmu, biografistyki, historiografii, [w:] Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, red. Żaneta Nalewajk, Elipsa, Warszawa 2010, s. 101–122.