Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Tomasz Wójcik
Prof. dr hab. Tomasz Wójcik
wyślij wiadomość

W Zakładzie Literatury XX wieku pracuje od 1984 roku (od 2009 jako profesor). W roku 1991 przebywał na stypendium rządu francuskiego w Paryżu. W latach 1993–1996 był wykładowcą kultury polskiej na Uniwersytecie Stendhala (Grenoble 3). W latach 1996-2009 wykładał w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Był Zastępcą Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej UW (1993) i Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Polonistyki UW ds. studenckich (1996–1999). Od roku 2003 jest sekretarzem Międzywydziałowego Zespołu Komparatystyki afiliowanego przy Instytucie Badań Interdyscyplinarnych UW, od 2007 – Przewodniczącym Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Polonistyki UW, od 2007 – jurorem Kapituły Literackiej Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. W latach 1999–2004 należał do redakcji pisma „Essais sur le discours de l’Europe éclatée”. Od roku 2007 jest członkiem redakcji dwumiesięcznika „Przegląd Humanistyczny”, od 2010 - jego redaktorem naczelnym. Publikował m.in. w takich czasopismach jak „Przegląd Humanistyczny”, "Pamiętnik Literacki", „Twórczość”, „Miesięcznik Literacki”, „Poezja”, „Ruch Literacki”, „Ogród”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Nowe Książki”, „Prace Filologiczne”, „Tekstualia”, „Polityka”, „Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais”, „Essais sur le discours de l’Europe éclatée”, „Chroniques slaves”, „Le Dauphiné Libéré”. Uczestniczył w ponad 120 audycjach literackich we wszystkich programach Polskiego Radia.

Zainteresowania badawcze:

 • XX-wieczna poezja polska;
 • literatura porównawcza (francuska i niemieckojęzyczna).

Ważniejsze publikacje:

a) książki autorskie

 • Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografia liryki poety, Semper, Warszawa 1993;
 • Pisarze polscy XX wieku, Morex, Warszawa 1995;
 • Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Autokomentarze (Leśmian – Witkacy – Schulz – Gombrowicz), Semper, Warszawa 1995;
 • Literatura polska XX wieku. Terminy i zagadnienia, Morex, Warszawa 1996;
 • Pociecha mieszka w pięknie. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1998;
 • Poeci polscy XX wieku. Biogramy. Wiersze. Komentarze, Morex, Warszawa 1999, 2000;
 • Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005.
 • Strona Europy. Studia o XX-wiecznej literaturze polskiej i europejskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

b) redakcja książek zbiorowych:

 • Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski i T. Wójcik, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2004.
 • Dwudziestolecie 1918–1939. Odkrycia. Fascynacje. Zaprzeczenia, red. A.S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 • Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz, Elipsa, Warszawa 2011.

c) wybrane artykuły z ostatnich lat:

 • Stefan Napierski. Przypomnienie poety [w:] Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski i A. Molisak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, s. 422–453;
 • Le sable et la pierre. La metaphysique de Zbigniew Herbert, „Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais” 2005 nr 5, s. 129–140. Wersja polskojęzyczna: Piasek i kamień. Metafizyka Zbigniewa Herberta [w:] Wyraz wyłuskany z piersi. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta. Herbert w oczach zachodnich literaturoznawców. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Paris-Sorbonne (jesień 2004), red. Brigitte Gautier i Danuty Knysz-Tomaszewskiej, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2006, s. 128–141;
 • Twarz i maska historii (XX wieku). Starzy poeci wobec procesu historycznego [w:] Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk i A. Zieniewicz, wstęp: H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, s. 445–460;
 • La melancolie et l’extase: Czesław Miłosz en face du gouffre [w:] Czesław Miłosz et le vingtieme siecle, Publie sous la direction de Maria Delaperriere, Paris 2006, s. 231–244;
 • Bolesław Leśmian – Jean Baudrillard. Inicjalne narracje sprzed końca [w:] Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra..., red. H. Gosk i A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, s. 290–302;
 • Skreślone słowa Tadeusza Różewicza (Archeologia rękopisów) [w:] (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk i B. Karwowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 482–498;
 • (Przed)ostatnia dekada. Lata siedemdziesiąte w „Dzienniku” Jarosława Iwaszkiewicza [w:] (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, red. i wstęp: Hanna Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 317–326;
 • Cóż po starych poetach [w:] Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury, red. A. Brodzka-Wald, H. Gosk i A. Werner, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 239-252;
 • Zbigniew Herbert, poete de gauche [w:] Herbert. Poete polonais 1924–1998. Sous la direction de Brigitte Gautier. Paris 2009, s. 121–134;
 • Czesław Miłosz wobec psychoanalizy (świadectwa wczesne i późne) [w:] Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne, red. L. Magnone, A. Mach, przedmowa: P. Dybel, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 187–195.